Jsem advokátkou se specializací v oblasti zdravotnického práva.


Poskytuji právní služby lékařům, poskytovatelům zdravotních služeb, ostatním zdravotnickým pracovníkům a pacientům.


JUDr. Aneta Stieranková

737 028 993

aneta@lawmed.cz

Ostrovní 30, 110 00 Praha 1

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní studium
téma práce: Právní aspekty umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality v medicíně (2020)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium
téma práce: Právní problematika zárodečných buněk ve vztahu k asistované reprodukci (2019)
Law School, University of Kent (2018)


KURZY/STÁŽE

Kurzy:
Introduction to Bioethics - Georgetown University (2016)
Bioethics - Harvard University (2016)Stáž:
Kancelář Ombudsmana pro zdraví (2016)


SOUTĚŽE

Celostátní soutěž ve zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského (2016) - 1. místoStudentská vědecká odborná činnost - téma práce: Surogátní mateřství a právní vynutitelnost některých surogátních smluv (2017)


PŘEDNÁŠKY

Konference Mladých lékařů (2021)
-přednáška na téma: Diskriminace žen ve zdravotnictví
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2019)
-přednáška na téma: zdravotnické prostředky - právní rámec
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2019)
-přednáška na téma: nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)


ČLENSTVÍ

Spolek Mladí lékaři - čestné členství (od 2020)Mensa České republiky (od 2015)


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Článek Jak kvůli chybějící právní úpravě surogátního mateřství poskytovatelé riskují (2021)Článek Proč lékařky odcházejí? (2020)Publikace Aktuální legislativa pro lékárníky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, katedra lékárenství IPVZ (2020)


MÉDIA

Rozhovor pro časopis PRÍMALEX (2020)Rozhovor pro DVTV (2020)Rozhovor pro Respekt (2020)Rozhovor pro Medical Tribune (2020)


PRÁVOPEDIE

Zakladatelka Právopedie pro lékaře, webové stránky, jejímž smyslem je pomoci lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům zorientovat se v základech zdravotnického práva.

Poučení pro spotřebitele

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla pověřena Česká advokátní komora (bližší informace na www.cak.cz).Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.

Zásady zpracování osobních údajů.

Kdo s vašimi údaji pracuje?
Správcem vašich údajů je JUDr. Aneta Stieranková (dále jen "Správce"). Můžete mě kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na aneta@lawmed.cz.
Proč s Vašimi údaji pracuji, o jaké osobní údaje se jedná a co mě k tomu opravňuje?
(1) Poskytování právních služeb.
S Vašimi údaji musím pracovat během sjednání a poskytování právních služeb. Jde zejména o činnost podle předpisů upravujících výkon advokacie. Takovou činností je například obhajoba a výkon Vašich práv nebo komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu.
(2) Plnění právních povinností.
Vaše údaje zpracovávám při plnění právních povinností Správce, které upravují daňové a účetní zákony nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.
(3) Ochrana mých oprávněných zájmů.
Vaše údaje a údaje o Vašem používání mých služeb mohu použít na ochranu svých práv. Takovým právem je například vymáhání splatných pohledávek.
Jak dlouho budu s Vašimi údaji pracovat?
Vaše údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a poté po dobu stanovenou právními předpisy, konkrétně:
(1) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru.
(2) Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
(3) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.
Komu mohu vaše údaje předat?
Vaše údaje mohu předat svým zaměstnancům a dalším zpracovatelům na základě smlouvy s nimi, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelů zpracování a za účelem poskytování našich služeb. Pokud předám údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek.

Vaše práva
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete ode mne požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracuji a jak s nimi pracuji), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažu, ale nebudu s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky). Dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv mne kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat email na aneta@lawmed.cz a ráda Vám pomohu s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuji právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Námitky proti zpracování
Můžete podat námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, které následně omezím, pokud neprokážu závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.